ati klas 01bottenbley 1i

De naam Apollos

De naam Apollos komt uit de Bijbel. In Handelingen 18 wordt Apollos omschreven als iemand die ‘doorkneed’ (NBG51) oftewel ‘goed onderlegd’ (NBV) was in de Schriften.

De wortels in Oost-Europa

Het werk van Stichting Apollos gaat terug tot de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen de oprichter en huidige veldleider van Apollos, John Boekhout, betrokken raakte bij het opleiden van kerkelijk leiders in het toen nog gesloten Oost-Europa. In de aanvankelijk ‘theologische thuisschool’ lag al grote nadruk op karaktervorming en praktische toerusting. Alle leiders ontmoetten elkaar continu in clandestiene intervisiegroepjes. Na de val van het communisme groeide dit initiatief uit tot diverse theologische opleidingen op verschillende niveaus en voor verschillende kerkgenootschappen.

Ten tijde van de omwenteling werden overal gecompromitteerde leiders afgezet. De studenten van het eerste uur werden daardoor dé leiders die de kerken en organisaties begin negentiger jaren aanstelden. Een tiental organisaties, waaronder ook Agapè, de Navigators, Open Doors en Operatie Mobilisatie, werkte zo jarenlang samen. Het was een van de omvangrijkste initiatieven in die tijd. Tussen 1980 en 2000 hebben ruim 25.000 voorgangers een vijfjarige training doorlopen.

Bijbelschool in Suriname

In de jaren negentig kwam vanuit Suriname de dringende vraag om hulp bij kadervorming. Er bleek grote behoefte aan een opleiding om vooral voorgangers te trainen. Vanwege de aanpak van intervisie en karaktervorming in het opleidingswerk in Oost-Europa, werd dit het model dat werd gevolgd. Samen met onder andere Orlando Bottenbley, Surinamer van geboorte en voorganger in De Bethel in Drachten, maakte John Boekhout plannen om daar een bijbelschool op te zetten. Hiervoor werd in 1993 de Stichting Apollos opgericht.

Vanaf het begin gingen de initiatiefnemers van het standpunt uit dat het niet de Nederlandse financiers moesten zijn die de dienst uitmaakten, maar de uitvoerende partij in Suriname zelf. Vanuit Nederland werd de opleiding gesteund met financiën, studiemateriaal en docenten, maar de beslissingen werden genomen door de Surinaamse bestuursleden. Dit zogeheten ‘eigendomsprincipe’ ligt nog steeds aan de basis van al het werk van Apollos. Inmiddels zijn enkele honderden voorgangers uit verschillende denominaties opgeleid via het Apollos Training Instituut. Sinds 2014 zijn alle docenten zelf Surinaams.

Leiders coachen in Afrika

Langzamerhand werd de rol van Apollos kleiner in zowel Oost-Europa als Suriname en kon de stichting zich vanaf 2004 ook gaan richten op vragen uit Afrika. Door de explosieve groei van het aantal kerken is daar een escalerend tekort aan opgeleide gemeenteleiders. Apollos wil Afrikanen helpen om toegankelijk onderwijs te ontwikkelen met daarbij Afrikaans studiemateriaal. Daarbij is de insteek hetzelfde als in het verleden: intervisie, karaktervorming en het lokale eigendom gaan gepaard met het vergroten van de bijbelkennis. Uniek werd de keuze van de Afrikanen om bijbelkennis te combineren met het stimuleren van praktisch christen-zijn in de context van de maatschappelijke problemen van de eigen omgeving.

Projecten Help mee!