ati klas 01bottenbley 1i

De naam Apollos

De naam Apollos komt uit de Bijbel. In Handelingen 18 wordt Apollos omschreven als iemand die ‘doorkneed’ (NBG51) oftewel ‘goed onderlegd’ (NBV) was in de Schriften.

De wortels in Oost-Europa

Het werk van Stichting Apollos gaat terug tot de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen de oprichter en huidige veldleider van Apollos, John Boekhout, betrokken raakte bij het opleiden van kerkelijk leiders in het toen nog gesloten Oost-Europa. In de aanvankelijk ‘theologische thuisschool’ lag al grote nadruk op karaktervorming en praktische toerusting. Alle leiders ontmoetten elkaar continu in clandestiene intervisiegroepjes. Na de val van het communisme groeide dit initiatief uit tot diverse theologische opleidingen op verschillende niveaus en voor verschillende kerkgenootschappen.

Ten tijde van de omwenteling werden overal gecompromitteerde leiders afgezet. De studenten van het eerste uur werden daardoor dé leiders die de kerken en organisaties begin negentiger jaren aanstelden. Een tiental organisaties, waaronder ook Agapè, de Navigators, Open Doors en Operatie Mobilisatie, werkte zo jarenlang samen. Het was een van de omvangrijkste initiatieven in die tijd. Tussen 1980 en 2000 hebben ruim 25.000 voorgangers een vijfjarige training doorlopen.

Bijbelschool in Suriname

In de jaren negentig kwam vanuit Suriname de dringende vraag om hulp bij kadervorming. Er bleek grote behoefte aan een opleiding om vooral voorgangers te trainen. Vanwege de aanpak van intervisie en karaktervorming in het opleidingswerk in Oost-Europa, werd dit het model dat werd gevolgd. Samen met onder andere Orlando Bottenbley, Surinamer van geboorte en voorganger in De Bethel in Drachten, maakte John Boekhout plannen om daar een bijbelschool op te zetten. Hiervoor werd in 1993 de Stichting Apollos opgericht.

Vanaf het begin gingen de initiatiefnemers van het standpunt uit dat het niet de Nederlandse financiers moesten zijn die de dienst uitmaakten, maar de uitvoerende partij in Suriname zelf. Vanuit Nederland werd de opleiding gesteund met financiën, studiemateriaal en docenten, maar de beslissingen werden genomen door de Surinaamse bestuursleden. Dit zogeheten ‘eigendomsprincipe’ ligt nog steeds aan de basis van al het werk van Apollos. Inmiddels zijn enkele honderden voorgangers uit verschillende denominaties opgeleid via het Apollos Training Instituut. Sinds 2014 zijn alle docenten zelf Surinaams.

Leiders coachen in Afrika

Langzamerhand werd de rol van Apollos kleiner in Oost-Europa en kon de stichting zich vanaf 2004 ook gaan richten op vragen uit Afrika. Door de explosieve groei van het aantal kerken is daar een escalerend tekort aan opgeleide gemeenteleiders. Apollos wil Afrikanen helpen om toegankelijk onderwijs te ontwikkelen met daarbij Afrikaans studiemateriaal, en lokaal eigendom door louter Afrikaans leiderschap en trainers.

Daarbij is de insteek niet hetzelfde gebleven als in het verleden: Afrikanen zetten nog sterker in op intervisie karaktervorming en training-on-the-job dan Apollos in Suriname en Oost-Europa al had zien ontwikkelen. In Afrika koos men niet alleen voor contextuele thema’s, maar voor echt Afrikaanse leermethoden: men wil 100% effect door verandering tijdens de training zelf. Het vergroten van de bijbelkennis werd door de Afrikanen gecombineerd met het stimuleren van praktisch christen-zijn in de context van de maatschappelijke problemen van de eigen omgeving.

Er zijn ondertussen ruim twintig cursussen ontwikkeld, en van de twaalf landen waar men werkt, is met name het werk landsbreed uitgegroeid in Zimbabwe en Mozambique. Het raakt Apollos, dat ze weer langszij komt waar kerken in de Sahellanden en Oost-Afrika lijden onder vervolging. De rol van Apollos is naast sponsoren van Afrikanen die lesmaterialen en training ontwikkelen, vooral ook die van een regie-organisatie geworden. Veel organisaties in Afrika werken namelijk samen, en dit vraagt goede samenwerkingsverbanden bouwen en onderhouden.

Leiders coachen in Pakistan

In Pakistan heeft de kerk al eeuwen te maken met discriminatie in een sterk islamiserende omgeving. Het christelijk getuigenis wordt beschouwd als westerse religie, wat soms leidt tot heftige vervolging. Voor veel kerken is ‘overleven’ daardoor de boventoon gaan voeren. De aanwezige bijbelse training is hierop gericht. In Pakistan is een groep opleiders die de training in hun eigen land en in de landen rondom fundamenteel wil vernieuwen.

Het ontwikkelen van het werk zoals de Afrikanen dat doen is door hen nauwlettend gevolgd. Ook in dit land geldt dat veel opleidingen en lesmaterialen in het westen zijn geschreven en ‘alleen maar’ door aanpassing en toevoegingen contextueler worden gemaakt. Men is al een aantal jaren bezig om eigen, islamrelevante materialen en een heel eigen leermethode te ontwikkelen. Daarbij richten ze zich met name op christenen die veel dagelijkse en natuurlijke interactie hebben met moslims, zoals poetsvrouwen, ambtenaren, personeel in christelijke hogescholen en ziekenhuizen.

De Pakistani hebben gezien hoe Apollos echt gelooft in langszij komen. Onze rol is het sponsoren van Pakistani die leermaterialen en training ontwikkelen, en waar uitgenodigd, ook te coachen in didactiek en management.

>> Projecten >> Help mee!