2004 ECC Yao - training Franstalige kerkleiders

African Women alternative

Apollos heeft er vanaf het begin voor gekozen om niet zelf trainingen te gaan verzorgen, maar om andere organisaties daarin te ondersteunen. Apollos werkt met verschillende partners samen in landen in Afrika en in Suriname.

De rol van Apollos is om

  • samen met de partners de lokale bevolking te coachen in het maken van cursussen, het ontwikkelen van de trainingsaanpak en het management;
  • fondsen voor de projecten te werven en te beheren;
  • bij te dragen in de regieactiviteiten van de organisaties die in deze projecten samenwerken.


Selectie van de projecten

Apollos is een zogenoemde grassroot-organisatie. Door leiders te ondersteunen en toe te rusten, is de invloed die de organisatie uitoefent op landen en lokale gemeenschappen veel duurzamer en krachtiger dan wanneer Apollos zelf het voortouw neemt en zelf projecten uitvoert. Daarbij werkt Apollos bottom-up, ook als het gaat om de selectie van programma’s en projecten die worden ondersteund. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met de partners in Afrika en Suriname, die het meest zicht hebben op de behoeften en de lokale cultuur. De partners hebben in de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de projecten. Apollos bewaakt daarbij mede de afstemming tussen beschikbare middelen en prioriteiten. Periodieke sterkte/zwakte-analyses en evaluatiemomenten spelen in dat proces een belangrijke rol.

Azië (Pakistan): islamrelevante opleidingen

Pakistan is een islamitisch land. Christenen vormen er een kleine minderheid en het christendom wordt door vele Pakistani beschouwd als een westerse religie die in koloniale tijden het land binnen is gekomen. Volgens overlevering heeft de apostel Thomas het Evangelie in Centraal-Azië geïntroduceerd en zijn er al langer wel kerken aanwezig, maar tot de koloniale tijd als een kleine minderheid. Vóór India en Pakistan in 1947 in twee onafhankelijke landen werden opgedeeld, werden er onder de ‘ongenaakbaren’ velen christen. Bekend zijn de bekeringen onder de landarbeiders wiens landeigenaren oorspronkelijk sikhs (hindoes) waren. Na de opsplitsing trokken deze naar India en kwamen er moslims voor terug. Veel landarbeiders verloren hun baan en trokken noodgedwongen naar de steden om daar als poetsvrouw of straatveger in hun onderhoud te voorzien. Vandaag de dag worden ze in de moslimsamenleving met de nek aangekeken – voor het oog omdat ze christen zijn, maar eigenlijk vanwege het onreine werk dat ze in de ogen van moslims doen. Dit leidt soms tot felle discriminatie.

Tegelijk staan christenen in de moslimwereld die lesgeven, in de verzorging werken of een leidinggevende rol hebben in het bedrijfsleven vaak bekend om hun professionaliteit en worden zij hierom gerespecteerd. Niet voor niets gaan veel moslims in Pakistan bij voorkeur naar een christelijk ziekenhuis als zij ziek zijn of sturen zij hun kinderen naar een christelijke school! In de contacten die hierdoor ontstaan is er behoefte aan een houding die Jezus en de kerk relevant én aantrekkelijk maken in de Pakistaanse samenleving.

Vanuit dat perspectief worden er nu verschillende trainingen ontwikkeld waarin christenen leren het Evangelie op voor moslims begrijpelijke manier te verduidelijken. Dit wordt door Pakistaanse leiders ontwikkeld, die zichzelf ‘Deir Mar Thoma’ (DMT) noemen, ‘Huis van St. Thomas’. Zij willen de kerk uit haar overlevingsmentaliteit trekken, en christenen in elke laag van de Pakistaanse samenleving helpen Christus effectiever zichtbaar en hoorbaar te maken.

In de trainingen van Deir Mar Thoma worden christenen geholpen de vele linken tussen de Koran en het Oude Testament te kunnen uitleggen – denk aan de gedeelde geschiedenis van Abraham. De staf van een christelijk ziekenhuis of een christelijke school krijgt zo handvatten om met islamitische patiënten of leerlingen goede gesprekken te kunnen voeren. Om Christus niet alleen in daad als verzorgers zichtbaar, maar ook met aansprekend woord hoorbaar te maken binnen de dienstbare gemeenschap die zulke christelijke ziekenhuizen vormen.

Het ontwikkelen van de trainingen door Pakistani en in Pakistan is in 2016 van start gegaan, en in 2018 aan de eerste doelgroepen aangeboden … en blijken nu al in een grote behoefte te voorzien. Lokale leiders van organisaties als Youth for Christ en Operatie Mobilisatie reageerden namelijk ontzettend enthousiast over de insteek: geen westerse ideeën zo goed en kwaad als dat gaat passend gemaakt, maar voor moslims helder en praktijkgericht onderwijs, ontwikkeld voor en door de eigen mensen. Deze organisaties en diverse kerkgenootschappen hebben aangegeven te willen aanhaken door ook hun eigen mensen via deze eigen trainingen op te leiden.

Afrika: ook christen op maandag

Apollos steunt in Afrika enkele tot op het bot Afrikaans leiderstrainingsprojecten, genaamd More than a Mile Deep (MMD) en Samaritan Strategy Africa (SSA). In verschillende landen worden mensen gevormd die vervolgens zelf trainingen ontwikkelen om lokale (kerk)leiders op te leiden. De insteek van de trainingen is een maatschappelijk relevant bijbelgebruik. Daarbij worden bijbelse waarden op een heel praktische manier door de Afrikanen zelf gekoppeld aan actuele maatschappelijke thema’s.

Inmiddels heeft het Afrikaanse team van MMD achttien cursussen ontwikkeld, een aantal dat jaarlijks wordt uitgebreid. Een daarvan is de cursus ‘Pastoraat rondom hiv/aids’. Daarin leren deelnemers allereerst via praktijkopdrachten zelf het taboe rondom deze ziekte te doorbreken; daarna maken ze zich pastorale vaardigheden eigen om hiv/aidspatiënten en hun naasten te ondersteunen. Daarbij krijgen ze ook veel informatie over de medische en sociale aspecten van de ziekte. Zo kunnen ze praktisch meehelpen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Een andere cursus geeft inzicht in de oorzakelijke verbanden tussen armoede en de vele etnische conflicten op het continent die ook binnen de christelijke gemeenschap soms voortwoekeren. De cursisten krijgen handvatten om op dit gebied in hun eigen omgeving een verandering op gang te brengen.

Een derde voorbeeld is de cursus die vrouwen traint op het gebied van ondernemerschap. Door een eigen bedrijfje te beginnen, kunnen zij bij gaan dragen aan het inkomen in hun gezinnen of, als er geen man meer is, voor zichzelf en hun kinderen zorgen.

Met dertien jaar ervaring in Afrika is duidelijk geworden: deze aanpak werkt! Er zijn nu ruim 1.400 leiders getraind in zuidelijk Afrika en vervolgens ruim 400 in West-, Centraal- en Oost-Afrika. Lees hier een aantal verhalen uit de projecten.

MMD is op dit moment actief in
• Zimbabwe
• Mozambique
• eSwatini
• Malawi
• Zuid-Afrika
• Kenia
• Burundi
• Ethiopië
• Democratische Republiek van Congo
• Sierra Leone
• Een twaalftal landen waar de kerk lijdt onder geweld en vervolging

Latijns-Amerika (Suriname): versterken van de kerken

In Suriname is sinds de jaren negentig het Apollos Training Instituut gevestigd, een theologische mbo-opleiding voor kerkelijk leiders uit alle christelijke stromingen. Ondanks begeleiding en financiële ondersteuning vanuit Nederland, wordt de opleiding al vanaf de oprichting door Surinamers zelf bestuurd. Sinds 2004 zijn ook alle docenten Surinaams. Zij zetten zich met veel passie, enthousiasme en toewijding in om de studenten toe te rusten en te trainen.

Vanuit de methode van Verantwoord Bijbelgebruik is een heel praktisch curriculum voor deze driejarige leiderstraining ontwikkeld. Sinds 1994 zijn ruim 600 leiders systematisch getraind.

Het Apollos Training Instituut speelt ook in op de behoeften van gemeenteleden. Er worden door het hele land heen huwelijkscursussen aangeboden, naast relatiecounselingscursussen en cursussen voor singles. Het materiaal van ALPHA (de pre-marriage en de marriage course) zijn bekende begrippen aan het worden binnen de kerken in Suriname. In samenwerking met Willow Creek Amerika en Stichting Opwekking in Nederland heeft het Apollos Training Instituut voor het tweede achtereenvolgende jaar een Global Leadership Summit gehouden in Paramaribo.

Help mee!

Wilt u ons werk financieel steunen? Dat kan door

  • een student te steunen met een studiebeurs
  • te doneren voor een specifieke cursus
  • te doneren voor het werk in een specifiek land
>> Lees meer